У змаганнях медиків головний переможець – пацієнт (ФОТО, ВІДЕО)

Традиційно напередодні Дня медика в Уж­го­ро­ді на фа­куль­те­ті пі­сля­ди­пло­мної ос­ві­ти Уж­город­сько­го на­ці­ональ­но­го уні­ве­рси­те­ту проходив за­ве­ршаль­ний етап об­ла­сно­го ко­нку­рсу на ви­зна­че­ння кра­щої сімейної ам­бу­ла­то­рії.
Три­на­дцять найкращих та найдосвідченіших лі­ка­рів-пе­ре­мо­жців з усіх рай­онів об­ласті, попередньо пройшовши відбіркові тури, показували теоретичні знання, практичну підготовку та пре­зе­нта­цій­ні стенди своїх медичних закладів.
Іспит з теорії головні лікарі здавали на компьютерах. У визначений термін потрібно було відповісти на 100 питань. А теоретичні знання колег-медиків з районів вже оцінювала сувора і ко­мпе­тен­тна ко­мі­сія у складі обласних фахівців з терапії, травматології та педіатрії на чолі з першим заступником начальника управління охорони здоров я облдержадміністрації Володимиром Бричом.
Серед завдань, які повинні були вирішувати лікарі – врятувати життя дорослого чи дитини при різноманітних небезпечних та надзвичайних станах – серцевих нападах, опіках, втопленні, асфіксії, складних переломах кісток, хребта тощо.
Упе­рше ко­нкурс про­во­ди­вся 8 ро­ків то­му. За сло­ва­ми чле­нів ко­нкур­сної ко­мі­сії, й­ого ме­та — підви­ще­ння фа­хо­во­го рі­вня лі­ка­рів за­галь­ної пра­кти­ки—сі­мей­ної ме­ди­ци­ни та по­кращення яко­сті на­да­ння ме­ди­чної до­по­мо­ги на­се­ле­нню краю.
Відтак ко­мі­сія пі­дби­ла пі­дсу­мки. По­че­сну мі­сію на­го­ро­дже­ння пе­ре­мо­жців ви­конали заступник начальника УОЗ Во­ло­ди­мир Брич та заступник го­ло­ви Об­ко­му проф­спі­лкипра­ці­вни­ків охо­ро­ни здо­ров’я За­ка­рпатс­ь­кої об­ла­сті Тиберій Лукач.
Абсолютним пе­ре­мо­жцем зма­гань за най­біль­шою кіль­кі­стю ба­лів ста­ла го­ло­вний лі­кар АЗПСМ с.Липча Хустського ра­йо­ну Євгенія Гандера, яка ви­бо­ро­ла для ам­бу­ла­то­рії ав­то­мо­біль. Дру­ге і тре­тє мі­сця ві­дпо­ві­дно по­сі­ли го­ло­вний лі­кар ам­бу­ла­то­рії ЗПСМ с. Колочава-Брадолець Міжгірського рай­ону Василь Леньо та го­ло­вний лі­кар ам­бу­ла­то­рії ЗПСМ c.Лохово Мукачівського рай­ону Володимир Вишован.
Пе­ре­мо­жцем у но­мі­на­ції за кра­щу те­оре­ти­чну пі­дго­то­вку ста­ла го­ло­вний лі­кар АЗПСМ с.Дубриничі Перечинського району Надія Бурлакова. Кра­щі пра­кти­чні на­вички по­ка­зав Павло Ярема — го­ловний лі­кар АЗПСМ с.Вонігово Тячівського району. А в ко­нку­рсі на кра­щий стенд пе­ре­могла лі­кар Віра Ціхоцька із с. Білки Іршавського рай­ону.
Усіх уча­сни­ків зма­гань бу­ло від­зна­че­но ди­пло­ма­ми і при­за­ми від Об­ла­сно­го уп­равління охо­ро­ни здо­ров’я та гро­шо­ви­ми по­да­ру­нка­ми від Об­ко­му проф­спі­лки пра­цівни­ків охо­ро­ни здо­ров’я.
ДОВІДКОВО:
На сьогодні обслуговуванням сімейними лікарями охоплено 84,7 % населення Закарпаття, а питома вага охоплених медичним обслуговуванням на засадах загальної практики сімейної медицини сільських мешканців становить більше 92 %. Протягом 2004-2012 років кількість закладів ЗПСМ в області збільшилася з 209 до 277. Доступність сільського населення до лікарської допомоги є однією з вищих в Україні: забезпеченість лікарськими амбулаторіями (у т.ч. АЗПСМ) становить 3,3 на 10 тисяч населення.

 

 

 

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована.


*