‘Hoverla’ played in a draw with Slovenian team ‘Rudar’

The opponent of Uzhgorod Football Team became ‘Rudar’ (Valenie).

The match ended in the draw – 0:0

1st half of the game: Babenko – Ilnytskyy, Yeliseyev, Schedrakov, Grynchenko Raychevich, Makarenko, Mishchenko, Trukhin, Mykuliak – Ilich.

2nd half of the game: Babenko – Hibalyuk, Simovych, Boyko, Melikyan, Kokovich, Svyrydov Pechonkin, Sytnyk, Mukhovykov – Ilich.

Information department of FT ‘Hoverla’

Будьте першим, додайте коментар!

Залишити відгук